Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

dePrijsvergelijkers.com geeft gebruikers via deze website de mogelijkheid om vergunning houdende leveranciers van energie (gas en stroom) te beoordelen en vergelijken op prijs, kwaliteit en service. Daarnaast biedt dePrijsvergelijkers.com informatie en achtergrond over de Nederlandse energiemarkt.

Aan het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze site en in het bijzonder door berichten achter te laten op deze site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Informatievoorziening

De informatie op dePrijsvergelijkers.com over prijzen en de (leverings)voorwaarden en dergelijke van de diverse leveranciers is afkomstig van deze energieleveranciers zelf. Hoewel dePrijsvergelijkers.com zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.

U kunt via de website een vergelijking maken tussen diverse aanbieders van energie. Deze vergelijking is een momentopname en natuurlijk ook gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In voorkomende gevallen zijn prijsstructuren per leverancier zodanig verschillend dat alleen een schatting van de prijs gemaakt kan worden. dePrijsvergelijkers.com zal dergelijke items in deze gevallen markeren.

Auteursrechten

Op dePrijsvergelijkers.com staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die van dePrijsvergelijkers.com en derden afkomstig zijn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van dePrijsvergelijkers.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

dePrijsvergelijkers.com is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.

Beoordelingen en ervaringen

Op deze website kunt u (binnenkort) een beoordeling over- en ervaringen met verschillende energieleveranciers plaatsen. Ook kunt u reageren op beoordelingen of ervaringen van andere bezoekers.

Wanneer u bent overgestapt ontvangt u mogelijk een eenmalige uitnodiging van dePrijsvergelijkers.com om een beoordeling over de website en het overstapproces te geven.

Bij het beoordelen bent u niet verplicht om uw echte naam op te geven, maar u mag geen naam kiezen die de indruk wekt dat u namens een ander spreekt (bijvoorbeeld een energieleverancier, consumentenorganisatie of dePrijsvergelijkers.com zelf). Ook mag u geen naam gebruiken die kwetsend is.

U dient een werkend e-mailadres op te geven. dePrijsvergelijkers.com zal dit adres alleen gebruiken voor communicatie over de beoordeling of ervaring en dit adres zal niet verstrekt worden aan derden of op de website gepubliceerd worden.

dePrijsvergelijkers.com mag op elk moment materiaal of beoordelingen weghalen, verplaatsen of aanpassen.

U mag geen beoordelingen of ervaringen publiceren die:

  • Niet of onvoldoende feitelijke onderbouwing bevatten;
  • Op welke manier dan ook: smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrecht, merkrecht en portretrecht;
  • Een schending opleveren van de persoonlijke levenssfeer van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  • Kwaadaardige inhoud bevat, zoals (hyperlinks naar) virussen of spyware; of
  • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat.

Ook mag u geen beoordeling of ervaring publiceren als u een directe of indirecte medewerker of hulppersoon van een energieleverancier bent of op andere wijze een belang heeft bij beïnvloeding van een beoordeling of ervaring. Wel is het toegestaan om namens een energieleverancier te reageren op beoordelingen of ervaringen.

Indien dePrijsvergelijkers.com van mening is dat uw beoordeling of ervaring of reactie daarop één van bovenstaande huisregels schendt of wel in strijd is met de Nederlandse wet, dan is zij gerechtigd deze reactie te verwijderen en/of aan te passen naar haar eigen inzicht. Daarover hoeft dePrijsvergelijkers.com geen overleg te voeren met u.

Indien u bij herhaling de gebruikersvoorwaarden schendt dan wel in strijd met de Nederlandse wet handelt, is dePrijsvergelijkers.com gerechtigd u de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. In geen geval is dePrijsvergelijkers.com aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

 U vrijwaart dePrijsvergelijkers.com voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door u aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook in strijd met de wet is.

Onderhoud van de website

dePrijsvergelijkers.com behoud zich het recht voor om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van verbeteringen, aanvullingen, onderhoud en andere aanpassingen. dePrijsvergelijkers.com spant zich in om een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. dePrijsvergelijkers.com is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een bovengenoemde buitengebruikstelling. 

dePrijsvergelijkers.com heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. dePrijsvergelijkers.com is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

Aansprakelijkheid

dePrijsvergelijkers.com is slechts aansprakelijk jegens u in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van opzet of grove schuld van dePrijsvergelijkers.com en uitsluitend voor directe schade, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van dePrijsvergelijkers.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

dePrijsvergelijkers.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door dePrijsvergelijkers.com gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Klachtenregeling 

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze dienstverlening. Desondanks verzoeken wij u vriendelijk om uw klacht via e-mail aan ons door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch.

Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

Van Dyck Brown BV

t.a.v. De Directie

Nieuwstraat 34, 5212NL, 's-Hertogenbosch.

klachten@dePrijsvergelijkers.com            

Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging. 14 dagen na ontvangst zullen wij de vraag beantwoorden. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Het is ook mogelijk met Stichting Webshop Keurmerk contact op te nemen. dePrijsvergelijkers.com is hierbij aangesloten. Is de klacht door hun bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Algemene voorwaarden

dePrijsvergelijkers.com hanteert de volgende algemene voorwaarden.

Wijzigen van de overeenkomst

dePrijsvergelijkers.com heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dePrijsvergelijkers.com daar schriftelijk uitdrukkelijke mee akkoord is gegaan.

dePrijsvergelijkers.com is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.  

Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door dePrijsvergelijkers.com ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.

U dient in voorkomende gevallen dePrijsvergelijkers.com zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor dePrijsvergelijkers.com relevant kunnen zijn.

Disclaimer

Deze site dePrijsvergelijkers.com (hierna: de “Site”) wordt geproduceerd en aangeboden door Van Dyck Brown B.V. Deze site heeft, in opdracht van de exploitant, als doel gebruikers, instellingen en Midden en Klein Bedrijf transparant (en objectief) te informeren over de diensten en tarieven van de Nederlandse energiebedrijven. Het doel van deze site is gebruikers te laten profiteren van de beste prijzen, producten en diensten die worden aangeboden door verschillende leveranciers in de energiemarkt en gebruikers te helpen de juiste (objectieve) keuze te maken.

Van Dyck Brown B.V. spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op de Site geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op onze website zijn geheel voor eigen rekening en risico.

 

Transparant en objectief

dePrijsvergelijkers.com:

  • Toont in haar vergelijkingen ook aanbieders met wie zij geen samenwerking heeft, ook als deze als beste uit de vergelijking komen.

Beloning dePrijsvergelijkers.com

Op dePrijsvergelijkers.com kunt u gratis energieleveranciers vergelijken. dePrijsvergelijkers.com ontvangt pas provisie van een aanbieder als u via ons een product afneemt, doorklikt naar de website van de aanbieder of een offerte of advies aanvraagt. De exacte vergoeding kan per product en per aanbieder verschillen.

Marktdekking

dePrijsvergelijkers.com tracht zo compleet mogelijk te zijn d.w.z. de energieleveranciers met samen meer dan 95% marktaandeel worden vergeleken. dePrijsvergelijkers.com verstrekt zo veel als mogelijk de meest actuele gegevens over vrijwel alle contracten voor gas en stroom, alsmede voor combinatieproducten (gas + stroom). Er bestaat echter geen resultaatverplichting.

Actualiteit

Energietarieven veranderen regelmatig. Een betrouwbare vergelijking is daarom alleen te maken op basis van de meest actuele gegevens. Wij trachten de tariefinformatie in de dePrijsvergelijkers.com database zo vaak als nodig is te verversen en actueel te houden. Treft u onjuiste informatie aan? Laat het ons weten via een e-mail aan info@dePrijsvergelijkers.com.

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Van Dyck Brown B.V. kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. dePrijsvergelijkers.com ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de energiebedrijven of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom niet instaan voor de juistheid van de weergegeven tarieven. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere aanbieder over te stappen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door dePrijsvergelijkers.com verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, is het mogelijk dat de energieleverancier weigert een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze Site betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van de Site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers dienen zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Van Dyck Brown BV geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze Site. Van Dyck Brown BV streeft er naar de Site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen maar kan te allen tijde de toegang tot de Site (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft Van Dyck Brown BV het recht de exploitatie van de Site (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Niets van deze Site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dyck Brown B.V.

dePrijsvergelijkers.com is gebouwd en wordt beheerd door Van Dyck Brown B.V., Nieuwstraat 34 te ‘s-Hertogenbosch. Exploitant en rechthebbende van de website is Essent Retail Bedrijven B.V., Willemsplein 4 te ‘s-Hertogenbosch. Essent Retail Bedrijven B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch onder nummer: 09120255, BTW nummer: NL809671748B01. Van Dyck Brown B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 55745113, BTW nummer: NL851843943B01.